Darsin sp. z o.o. tel. +48 602 673 677

Regulamin sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW Z KAMIENIA NATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCE W FIRMIE DARSIN SP. Z O.O.

Interpretacja :

 1. W niniejszych Warunkach: „Kupujący” oznacza osobę lub firmę, która akceptuje ofertę handlową Sprzedającego sprzedaży Wyrobów lub której zamówienie na Wyroby jest akceptowane przez Sprzedającego.
 2. W niniejszych Warunkach „Sprzedający” oznacza firmę DARSIN Sp. z o.o.
 3. „Wyroby” oznaczają wyroby z kamienia naturalnego (włącznie z jakąkolwiek partią Wyrobów lub ich częścią), które Sprzedający ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Podstawa Sprzedaży :

 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Wyroby zgodnie z pisemną ofertą handlową Sprzedającego, która została zaakceptowana przez Kupującego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków muszą być uzgadniane pomiędzy Kupującym i Sprzedającym na piśmie.
 3. Jakiekolwiek porady lub zalecenia dotyczące Wyrobów udzielone przez przedstawiciela Sprzedającego nie są wiążące dla Sprzedającego o ile nie zostały potwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnej.
 4. Jakiekolwiek błędy typograficzne bądź innego rodzaju albo braki w literaturze sprzedaży, ofercie handlowej, fakturze lub innym dokumencie wystawionym przez Sprzedającego podlegają korekcie bez ponoszenia przez Sprzedającego jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Przyjęcie Zamówienia :

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie powinno     zawierać nazwę Kupującego, jego numer NIP, dokładny adres siedziby Kupującego, numer telefonu, adres e-mail, pieczęd firmy i podpis osoby uprawnionej, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail oraz podpis. Podanie danych do zamówienia jest równoznaczne z danymi zawartymi na fakturze VAT.
 2. Żadne zamówienie nie będzie uznawane za zaakceptowane przez Sprzedającego pod warunkiem i do chwili jego pisemnego potwierdzenia.
 3. Kupujący odpowiada przed Sprzedającym za zapewnienie dokładności informacji dotyczących wszelkich zamówień (włącznie z odpowiednią specyfikacją) składanych przez Kupującego oraz za udzielenie Sprzedającemu niezbędnych informacji dotyczących Wyrobów w odpowiednim czasie, który umożliwia Sprzedającemu wykonanie dostawy zgodnie z jej warunkami. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki udzielenia przez Kupującego niedokładnych informacji odnośnie zamawianych Wyrobów.
 4. Jeżeli  Wyroby mają być wytwarzane lub poddawane jakiemukolwiek przetwarzaniu przez Sprzedającego zgodnie z projektem bądź specyfikacją dostarczoną przez Kupującego, to Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed wszelkimi stratami i szkodami poniesionymi przez Sprzedającego w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw patentowych, autorskich, własności projektu, znaku towarowego bądź innych praw do własności przemysłowej lub intelektualnej innej osoby, które wynikają z wykorzystania przez Sprzedającego projektu bądź specyfikacji Kupującego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania w specyfikacji zamówionych Wyrobów uzasadnionych technicznie zmian, które nie wpływają znacząco na ich jakość lub wykonanie.
 6. Jeżeli Sprzedający dostarczył Kupującemu próbki lub zdjęcia, które będą stanowić podstawę złożenia zamowienia, to odpowiednie Wyroby dostarczone przez Sprzedającego opierać się będą na takich próbkach lub zdjęciach w zakresie koloru i wielkości, chociaż kolor (odcienie) i materiał może podlegać uzasadnionym odchyleniom bez jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego.
 7. Cena Wyrobów będzie ceną podaną w ofercie handlowej Sprzedającego. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8, wszystkie oferowane ceny obowiązują wyłącznie na podane w zamówieniu rodzaje materiałow, wielkosci i ilości.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo, zawiadamiając Kupującego w jakimkolwiek terminie przed dostawą, do podniesienia ceny Wyrobów w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów ponoszonych przez Sprzedającego spowodowanego jakimkolwiek czynnikiem leżącym poza kontrolą Sprzedającego, a także do zmiany terminu dostawy, ilości lub specyfikacji Wyrobów zamówionych przez Kupującego albo do opóźnienia spowodowanego instrukcjami Kupującego bądź nie przekazaniem Sprzedającemu przez Kupującego odpowiednich instrukcji albo informacji.
 9. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po złożeniu zamówienia pisemnego z podpisem Kupującego, przy określeniu wszystkich niezbędnych cech wyrobu (materiał, kolor, wymiary, sposób obróbki itp.) i wpłaceniu 50 % zadatku.
 10. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, na pisemny wniosek Kupującego Sprzedający może dokonać zwrotu zadatku w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Terminy :

 1. Wszelkie terminy albo daty podane na dostawę Wyrobów, a w szczególności  Wyrobów wymagających transportu frachtem morskim, są jedynie przybliżone i Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie  Wyrobów  jeśli opożnienia powstaną z przyczyn leżących poza kontrolą Sprzedającego.
 2. Każda zmiana w zamówieniu spowodowana przez Kupującego już  w trakcie realizacji zamówienia zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami i terminami określonymi w potwierdzonym przez Sprzedającego zamówieniu.

Jakość Wyrobów :

 1. Sprzedający wykonuje Wyroby zgodnie z polskimi normami i normami obowiązującymi w branży kamieniarskiej.
 2. Na pisemne zlecenie Kupującego dopuszcza się odstępstwa od norm i wykonanie Wyrobów na podstawie indywidualnych opracowań.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwośd występowania różnic w tonacji kolorystycznej, odmiennych przerostów i układu użylenia, w stosunku do prezentowanych próbek materiałowych. Różnice te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów kształtowanych strukturalnie przez przyrodę i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji.

Dostawa i Odbiór :

 1. Całkowita ilość Wyrobów zamówionych przez Kupującego musi zostać odebrana przez Kupującego w  terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
 2. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Wyrobów z powodów innych niż przyczyny leżące poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego lub z powodu winy Kupującego, a Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do ceny netto Wyrobów.  Sprzedający w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty Kupującego mogące powstać z powodu nie dostarczenia Kupującemu przez Sprzedającego zamówionych Wyrobów.
 3. Jeżeli Kupujący nie przyjmie dostawy Wyrobów lub nie udzieli Sprzedającemu stosownych instrukcji dotyczących dostawy w terminie przewidzianym dla dostawy (z przyczyn innych niż przyczyny leżące poza uzasadnioną kontrolą Kupującego lub z powodu winy Sprzedającego), to, nie naruszając innych praw bądź środków dostępnych Sprzedającemu, Sprzedający może składować Wyroby do chwili faktycznej dostawy i obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami (włącznie z ubezpieczeniem) składowania lub sprzedać Wyroby po możliwie najlepszej cenie i (po potrąceniu wszystkich uzasadnionych kosztów składowania i związanych ze sprzedażą) rozliczyć się z Kupującym z nadwyżki ponad cenę wynikającą z zamówienia lub obciążyć Kupującego różnicą poniżej ceny wynikającej z zamówienia.
 4. Wyroby nieodbrane przez Kupującego, bez względu na to czy Kupujący rozliczył się w całości ze Sprzedającym,  będą przechowywany przez Sprzedającego nie dłużej niż 90 dni od daty sprzedaży. Po tym terminie Wyroby nieodebrane przez Kupującego, traktowane będzą jak towar porzucony w rozumieniu art. 180 K.C. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na uznanie takich Wyrobów  za towar porzucony. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego  w niniejszym przypadku jest wyłączona.
 5. W przypadku, gdy Wyroby odbierane są bezpośrednio przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną, Kupujący (osoba przez Kupującego upoważniona) jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zaleceń Sprzedającego co do sposobu przewozu Wyrobów.
 6. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w Wyrobach na skutek ich niewłaściwego transportu lub załadunku, dokonywanych przez Kupującego.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Wyroby z kamienia naturalnego po dokonaniu sprzedaży są przechowywane na wolnym powietrzu. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obniżenie wartości bądź zmianę wyglądu lub właściwości fizykochemicznych Wyrobów  na skutek działania warunków atmosferycznych.
 8. W przypadku gdy po dostawie Wyrobów  Kupujący odkryje, że dokonał błędnego zamówienia Wyrobów, Sprzedający może zgodzić się na przyjęcie zwrotu takich Wyrobów  na warunkach zgodnie zaakceptowanych przez Kupującego i Sprzedającego. Nie naruszając prawa Sprzedającego do odmowy przyjęcia zwrotu Wyrobów w każdym przypadku, Sprzedający odmówi przyjęcia zwrotu Wyrobów jeżeli od chwili ich dostawy do Kupującego upłynął ponad jeden miesiąc.
 9. Kupujący potwierdza pisemnie, że Wyroby w chwili wydania są zgodne z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym. Pisemne potwierdzenie Kupującego jest warunkiem udzielenia gwarancji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Ryzyko i Własność :

 1. Ryzyko związane z Wyrobami dostarczonymi przez Sprzedającego przechodzi na Kupującego niezwłocznie po dostawie albo kiedy Sprzedający podejmie próbę dostawy.
 2. Sprzedający zachowuje prawo własności wszystkich Wyrobów dostarczonych Kupującemu do chwili otrzymania w gotówce bądź za pośrednictwem rozliczenia bezgotówkowego wszelkich kwot należnych od Kupującego z jakiegokolwiek tytułu.
 3. Do chwili przeniesienia tytułu własności Wyrobów  ze Sprzedającego na Kupującego, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego dostarczenia Wyrobów  do Sprzedającego na koszt Kupującego, a jeśli Kupujący nie dostarczy Wyrobów, Sprzedający ma prawo wejścia na teren Kupującego lub osoby trzeciej, na którym składowane są Wyroby oraz przejęcia ich.

Gwarancja i Reklamacja :

 1. Sprzedający gwarantuje, że w chwili dostawy wszystkie Wyroby będą wolne od wad i udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili przeniesienia tytułu własności Wyrobów  ze Sprzedającego na Kupującego.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty za Wyroby  i powinny być składane  w formie pisemnej .
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i nie rozpatrzy reklamacji jeżeli całkowita cena za Wyroby nie została zapłacona w terminie płatności.
 4. Zawiadomienie Sprzedającego o wadzie musi nastąpić w ciągu 7 dni od jej wykrycia.
 5. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku rysunków, projektów albo specyfikacji dostarczonych przez Kupującego.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do całkowitej kwoty netto zapłaconej z tytułu zamówienia.
 7. Różnice w tonacji kolorystycznej, odmiennych przerostów i układu użylenia, które są naturalne dla materiałów kształtowanych strukturalnie przez przyrodę, nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji Wyrobów.
 8. Wyroby w drugim oraz trzecim gatunku, w wyprzedaży oraz przecenione lub Wyroby, w których wady widoczne zostały zaakceptowane przez Kupującego nie podlegają gwarancji.
 9. Nie podlegają gwarancji i reklamacji Wyroby, które zostały poddane obróbce.
 10. Nie podlegają gwarancji i reklamacji Wyroby, które zostały uszkodzone w wyniku montażu, niewałaściwego użytkowania lub konserwacji.
 11. Reklamacja nie obejmuje wyrobów już zamontowanych lub wbudowanych.
 12. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, koszt zwrotu Wyrobów ponosi Kupujący.
 13. W przypadku reklamacji dotyczącej sprzedaży konsumenckiej mają zastosowanie przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej., w pozostałych przypadkach przepisy Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia Ogólne :

 1. Wszelkie odstępstwa od „Ogólnych Warunków Sprzedaży” mają moc wiążącą tylko po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego.
 2. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie przez kompetentny organ za nieważne bądź niemożliwe do wyegzekwowania w całości albo w części, ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków oraz pozostałej części przedmiotowego postanowienia nie ulegnie zmianie.
 3. Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory przedstawiane będą wyłącznym rozstrzygnięciom sądów powszechnych właściwych dla miasta Warszawa.
 4. Pisemna akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Kupującego stanowi niezbędny warunek akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego.